Reeglid

                                                          Reeglid

   I. Mõisted

  1. Interneti kodulehekülg – interneti kodulehekülg, mille aadress: https://www.kampaania.eu/

 

  2.Tarbijaükskõik milline interneti koduleheküljel registreerunud isik.

 

  3. Organisaator – UAB „SANITEX“, juriidilise isiku kood 110443493, registreeritud aadress Raudondvario mnt 131, Kaunas. Teenuste osutaja alates 27-01-2005 registreeritud Isikuandmete riiklikus registris, registreerimiskood P3139.

 

 4.  Teostaja – reklaamiagentuur, Tellija korraldusel ja huvides viib läbi Mängud.

 

5.  Mängud – Organisaatori korraldatud reklaamimängud ja/või reklaamiaktsioonid, millest teatatakse interneti koduleheküljel.

 

6.  Reeglid – Interneti koduleheküljel esitatud interneti kodulehekülje kasutamise reeglid.

 

7. Privaatsuspoliitika  - käesolev Privaatsuspoliitika, mis kehtestab Tarbija andmete kogumise, säilitamise ja kasutamise korra.

 

II  Üldised sätted

 

1. Käesolevad Reeglid on pooltele kohustuslik õiguslik dokument, milles nähakse ette Tarbija ja Organisaatori õigused ja kohustused, Mängude läbiviimise kord, poolte vastutus ja muud, sellega seotud sätted.

 

2. Soovides Mängudes osaleda, on Tarbija kohustatud tutvuma käesolevate Reeglite ja Privaatsuspoliitikaga ning registreerudes, märkima vastavas interneti kodulehekülje aknakeses, et on nendega tutvunud ning nõus. Kui Tarbija Reeglite ja/või Privaatsuspoliitikaga ei nõustu, kaotab ta õiguse Mängudes osaleda.

 

3.   Interneti koduleheküljel registreeruda ja Mängudes osaleda võib ainult teovõimeline füüsiline isik. Alaealised - neljateistkümnendast kuni kaheksateistkümnenda eluaastani võivad Mängudes osaleda ainult vanema või hooldaja nõusolekul, väljaarvatud juhul, kui nad iseseisvalt disponeerivad oma sissetulekutega. Registreerudes interneti koduleheküljel ja Reeglitega nõustudes kinnitab Tarbija, et tal on õigus Mängudes osaleda.

 

4.  Tarbija võib registreeruda interneti koduleheküljel ükskõik millisel allpool näidatud viisil:

     4.1. Tarbija võib luua alalise konto, esitades nõutavad andmed ainult üks kord. Sel juhul,

     Tarbija, soovides osaleda konkreetses Mängus, kasutab registreerimisel oma kontot ning

     isikuandmeid teist korda ei esitata;

     4.2.   Tarbija võib registreeruda eraldi valitud Mängudes. Sel juhul esitab Tarbija nõutavad

     isikuandmed igale Mängule, millele registreerub.

 

5.  Tarbija, loonud oma alalise konto, nõustub, et tema poolt näidatud e-posti aadressil saadetaks talle uudistelehti interneti koduleheküljel pakutavaist toodetest ja Mängudest. Tarbijal on õigus uudistelehest loobuda, teatades sellest Organisaatorile  aadressil [email protected]

 

 

III   Mängu läbiviimise kord

 

1.    Registreerudes Mänguks, peab Tarbija ühinema oma alalise konto kaudu või esitama eraldi nõutavad andmed ja nõude korral esitama vajalikud ostukviitungid või kauba identifitseerimiskoodi ning täitma muid konkreetseid Mängu reeglites esitatud nõudeid. Sellisel juhul antakse Tarbijale võimalus võita Mängu reeglites näidatud auhindu (edaspidi  -Auhinnad).

 

2.   Mängu võitja valitakse Mängu reeglites näidatud korra kohaselt. Tarbija mõistab ja nõustub, kui konkreetse Mängu reeglites pole näidatud teisiti, et Mängu võitjaks valitakse ainult üks või mitu kõikide osalenud Tarbijate hulgast. Organisaatorid ei garanteeri ja mingil juhul ei kohustu andma Tarbijale Auhinda igas Mängus, kuhu ta on registreeritud.     

 

3.   Auhinnad Mängu võitnud Tarbijale antakse Organisaatori valitud kujul ja viisil. Kui Tarbija peab Auhinna võtma näidatud kohas, näidatud ajal ning ta seda ei tee Reeglites näidatud tähtaegadel, tagastatakse Auhind Organisaatorile ja Tarbijale  seda teistkordselt ei anta.

 

4.    Tarbija nõustub, et juhul, kui ta on kuulutatud Mängu võitjaks, on Organisaatoril õigus avaldada interneti koduleheküljel võitnud Tarbija nime, perekonnanime ja võitnud ostu kviitunginumbri, Tarbija nõusolekul ka muid andmeid.

 

IV   Tarbija õigused ja kohustused

 

1.  Tarbija soovides saada õiguse Mängudes osalemiseks, kohustub registreeruma interneti koduleheküljel ning esitama täpsed ja õiged registratsiooniks nõutavad andmed. Isikuandmete muutudes on Tarbija kohustatud teatama muutustest ning esitama uued õiged andmed oma isiklikus kontos.

 

2.  Kui Tarbija on loonud oma isikliku konto interneti koduleheküljel, vastutab ta ühendusinformatsiooni (kontode ühendamise nimi ja salasõna) turvalisuse eest ning kohustub neid andmeid mitte edastama kolmandatele isikutele. Kui Tarbija on kaotanud ühendusandmed, võib ta pöörduda Organisatsiooni osakonna viitel „Kontaktid“ näidatud ühendusandmetele või vajutada viitele „Salasõna meeldetuletus“ , samuti ka ühendusdokumentide uuendamiseks.

 

3.    Tarbija kohustub kasutama interneti kodulehekülge ainult isiklikel, mittekommertslikel eesmärkidel ning pidama kinni käesolevatest Reeglitest, sisekorrast ja muudest Leedu Vabariigi seadusandlike aktide nõudmistest. Tarbijal on keelatud muuta, kopeerida, paljundada, edasi anda, demonstreerida, taasluua, avalikustada, litsentseerida, luua eraldi töid, loovutada või müüa ükskõik millise, interneti koduleheküljel asuva teksti või esitatud teate sisu, kaasa arvatud, kuid piiranguteta, teksti, graafikat, fotosid, vaateid, animatsiooni, heli, illustratsioone, informatsiooni, programmiseadmeid, tooteid või teenuseid ning nende paigutust.  

 

4.       Tarbijal on õigus ükskõik millal kustutada oma konto interneti koduleheküljel. Sellisel juhul kaotab Tarbija võimaluse osaleda vastavates Mängudes ning võita Auhindu. Kui Tarbija on registreerunud ainult konkreetseks Mänguks ning soovib katkestada registratsiooni ning Mängus mitte osaleda, on ta kohustatud informeerima Organisaatorit e-posti aadressil [email protected]

 

5.   Tarbija mõistab ja nõustub, et Tarbijale on antud võimalus võita Auhindu, kuid Tarbija registreerumine interneti koduleheküljel ja mingi muu tegevus ning avaldused ei tähenda iseenesest, et Tarbija kuulutataks Mängu võitjaks ja/või on võitnud Auhinna ning selle tõttu ei osuta Tarbija Organisaatorile ja/või Teostajale mitte mingisuguseid pretensioone.

 

V    Organisaatori ja Teostaja õigused ning kohustused

 

1.     Kui Tarbija püüab kahjustada interneti kodulehekülje töö stabiilsust ja/või turvalisust või rikub Reeglites näidatud kohustusi, on Organisaatoril õigus viivitamata ja ilma hoiatuseta piirata või peatada Tarbija võimalus kasutada interneti kodulehekülge ja/või hävitada tarbija konto ja/või registratsioon Mänguks. Ükskõik millised katsed destabiliseerida interneti kodulehekülje tööd kuuluvad uurimisele ja võivad olla edastatud õiguskaitse institutsioonidele.

 

2.     Organisaatoril on õigus oma äranägemisel muuta interneti kodulehekülje tegevust, iseloomu või vormi või kogu ajaks katkestada Mängude organiseerimine, teatades sellest ette Tarbijale. 

 

3.   Organisaator organiseerib Mängusid oma äranägemisel ega kohustu neid pidevalt ja /või regulaarselt organiseerima, vaatamata Tarbijate esitatud arvamustele, avaldustele, tellimustele või muudele toimingutele ja avaldustele.

 

4.  Organisaator kohustub austama Tarbija õigust privaatsusele temale kuuluvate isiklike andmete suhtes, mis on näidatud Mängu registratsiooni vormelis või tema isiklikus kontos ja kasutama seda informatsiooni Privaatsuspoliitikas ja Reeglites ettenähtud korras.

 

5.   Organisaatoril on õigus ükskõik millised, käesolevates reeglites näidatud õigused ja kohustused loovutada Teostajale.

 

VI   Tarbija ja Teenuste osutaja vastutus

 

1.    Tarbija vastutab täielikult enda esitatud andmete õigsuse eest. Kui Tarbija ei esita täpseid andmeid registratsioonivormelis, ei vastuta Organisaator sealt kujuneda võivate tagajärgede eest.

 

2.    Tarbija vastutab kõigi oma interneti koduleheküljel teostatud toimingute eest.

 

3.    Interneti koduleheküljel isikliku konto loonud Tarbija vastutab oma ühendusandmete edasi- andmise eest kolmandatele isikutele koos kõikide sealt tulenevate tagajärgedega.  

 

4.   Organisaator vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahjumid tekivad põhjusel, et Tarbija pole käesolevate Reeglitega tutvunud, kuigi võimalus selleks oli antud.

 

5. Kui Organisaator on viidanud interneti koduleheküljel teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide e- võrkudele, ei vastuta Organisaator seal leiduva informatsiooni ja teostatavate toimingute eest, ei kontrolli neid võrkusid ega vastuta seal olevate ettevõtete või isikute eest.

 

VII  Lõppsätted

 

1.  Organisaator jätab endale õiguse ükskõik mis ajal Reegleid muuta, täiendada, parandada, võttes arvesse seadusandlike aktide nõudmisi. Ükskõik millistest muudatustest, parandustest, täiendustest teatab Organisaator interneti koduleheküljel või informeerib Tarbijat e-posti teel. Uus Reeglite redaktsioon kehtib selle avaldamise  päevast.

 

2.  Kui Tarbija kasutab ka pärast Reeglite muutmist interneti kodulehekülge, (jääb registreerituks) Mängudes osalemiseks, ega teosta muid aktiivseid toiminguid, mis näitaksid Tarbija rahulolematust, loetakse, et Tarbija nõustub Reeglite uue redaktsiooniga.

 

3.     Kui Tarbija ei nõustu Reeglite uue redaktsiooniga, peab ta sellest teatama Organisaatorile e-posti [email protected]. Sel  juhul kaotatakse Tarbija konto ja/või registratsioon Mängude interneti koduleheküljel ja Tarbija kustutatakse Mängijate nimekirjast.

 

4.  Teenuste osutaja saadab kõik teated Tarbijale Tarbija interneti kontole või konkreetse Mängu  registratsioonivormis antud e-posti aadressil või informeerib telefonitsi.

 

5. Reeglid on koostatud juhindudes Leedu Vabariigi seadusandlikest aktidest. Käesolevate Reeglite  alusel tekkinud poolte suhetele kohaldatakse samuti Leedu Vabariigi seadusi.