Perele

04.10 - 30.06.2022
Kauplustes: Kõikides müügikohtades alates 2021.10.04 kuni 2022.06.30

TERVED IGEMED TAGAVAD TUGEVAD HAMBAD

Rahulolu tagatud või raha kahekordselt tagasi

TERVED IGEMED TAGAVAD TUGEVAD HAMBAD
TINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED

1.       Oral-B kampaania toimub 4. oktoobrist 2021 a kuni 30. juunini 2022. a. Kampaaniat korraldab Multiplex, UAB, Upės g. 5, Vilnius, ettevõtte registrikood 22885163 (edaspidi Korraldaja), SANITEX, UAB, ettevõtte registrikood: 110443493, aadress: Raudondvario pl. 131, LT-47191, Kaunas (edaspidi Klient) tellimusel.

2.       Kliendi sätestatud kampaaniaprotseduurid on kooskõlas käesolevate Kampaaniatingimustega (edaspidi Tingimused). Kõik Kampaanias osalejad peavad järgima Tingimusi.

KAMPAANIA ASUKOHT, TOOTED JA KESTUS

3.       Kampaania algab 4. oktoobril 2021. a kell 00.01 ja lõpeb 30. juunil 2022. a kell 23.59.

4.       Rahatagastuse taotluse saab esitada kuni 31. juulini 2022. a kella 23.59, kuid kampaaniatoode peab olema ostetud punktis 3 märgitud ajavahemikul.

5.       Kampaania info ja Tingimused avaldatakse aadressil www.kampaania.eu.

6.       Kampaaniat korraldatakse kõigis Leedu kauplustes, kus müüakse Oral-B hambapastat.

7.       Kampaaniatoodete nimekiri on esitatud Lisas nr. 1 (vt. Tingimuste lõppu).

8.       Kampaania kehtib esimesele 100 Kampaanias osalejale perioodil Kampaania algusest kuni lõpuni.

9.       Kampaaniatooted võivad olla saadaval nii enne kui pärast Tingimuste punktis 3 sätestatud perioodi, kuid nende ostmine kampaaniavälisel ajal ei võimalda Kampaanias osalemist.

10. Kliendi otsusel võib kampaania tühistada või seda võib muuta (sealhulgas käesolevate tingimuste muutmine), teatades sellest internetis kodulehel www.geraspasirinkimas.lt.

 

KAMPAANIA OSALEJAD

11.    Kampaanias võivad osaleda ainult eraisikud, kes ei ole rahul Kampaaniatoodete kvaliteediga.

12.    Kampaanias võivad osaleda vähemalt 14-aastased isikud, kelle alaline elukoht on Leedu Vabariik ja kellel on isiklik pangakonto.

13.    Alla 14-aastasi alaealisi võib registreerida juriidiline esindaja oma nimel, st. juriidilise esindaja nimel. Alaealised võivad osaleda Kampaanias ainult juriidilise esindaja nõusolekul. Kui Kampaanias osaleb alaealine, siis arvestatakse, et tema juriidiline esindaja on Tingimusi lugenud ja Kampaanias osalemiseks nõusoleku andnud.

14.    Sama osaleja võib osaleda Kampaanias vaid ühel korral.

15.    Kampaanias ei tohi osaleda SANITEX, UAB ja selle ettevõtete ning Multiplex, UAB töötajad ja nende perekonnaliikmed (abikaasad, lapsed, lapselapsed, vennad, õed, vanemad ja vanavanemad).

 

TAGASIMAKSE

   

16. Kampaaniatooteid ostnud ja toodete kvaliteediga mitte rahule jäänud isikutele tagasimakstav rahasumma on 200% Kampaaniatoote väärtusest. Raha tagastatakse pangaülekandega Osaleja isiklikule pangakontole.

17.    Kampaania korraldaja kohustub kandma kaupade tagastamise kulud ning kasutama Venipak kullerteenuseid, et toimetada talle ostu-müügitehingu kaks koopiat ning tühja ümbriku ja võtta vastu Kampaania raames tagastatavad kaubad Kampaania osaleja poolt esitatud aadressilt.

18.    Kampaania esimesed 100 osalejat võivad kasutada  16. paragrahvis sätestatud õigust Kampaania algusest lõpuni, teavitades Korraldajaid e-posti teel aadressil [email protected] ning kooskõlas Reeglite 19. paragrahvis esitatud tingimustega.

19.    Kampaaniatoote tagastamiseks Tingimustes sätestatud tingimustel peab Osaleja: 

19. 1.    olema hoidnud toodet originaaltuubis ja mitte kasutanud rohkem kui 50% hambapastast.

19. 2.       võtma ühendust Kampaania korraldajaga e-posti teel aadressil [email protected] ning esitama ostukviitungi ja oma isikuandmed (täisnimi, sünnikuupäev, elukoha aadress, isikliku pangakonto number, telefoninumber).

19. 3.       allkirjastama Kampaanias osaleja esitatud aadressile saadetud ostu-müügilepingu ja tagastama kullerile kohe lepingu ühe koopia ning Kampaaniatoote.

20.    Kampaanias osaleja kirja ning paragrahvis 19.2 esitatud andmete kättesaamisel saadab Kampaania korraldaja osalejale kaupade ostu-müügilepingu ja ümbriku, mis on mõeldud Kampaaniatoote pakendamiseks.

21.    Osaleja peab allkirjastama Korraldajalt saadud tagastusvormi ja andma selle ühe eksemplari koos Kampaaniatootega kohe kullerile tagasi.

22.    Korraldajal on õigus Osaleja poolt tagastatud tooteid mitte tagasi võtta, kui Ostja ei järgi käesolevas artiklis esitatud ettenähtud protseduuri.

23.    Tingimustes sätestatud õigust saavad rakendada esimesed 100 Kampaanias osalejat Kampaania algusest lõpuni, teavitades Kampaania korraldajat e-posti teel aadressil [email protected].

24.    Kui toode tagastatakse kooskõlas Tingimustega ja Osaleja on esitanud korrektsed andmed, siis makstakse osalejale tagasi 200% Kampaaniatoote väärtusest. Vastav summa kantakse Osaleja esitatud isiklikule pangakontole 20 tööpäeva jooksul alates toote tagastamisest Kampaania korraldajale.

25.    Kõik auhindadega seotud tasud maksab Klient.

26.    Kui Kampaanias osaleja esitab (registreerib) oma andmed Kampaanias osalemiseks vastavalt käesolevatele Tingimustele, siis võtab Kampaanias osaleja täieliku vastutuse korrektsete ja täpsete andmete esitamise eest ning vastutab ka informatsiooni sisestamisel tehtud vigade eest. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse Kampaanias osaleja osalemisest keelduda või Kampaanias osalejat diskvalifitseerida, kui on põhjust arvata, et isik/Kampaanias osaleja on rikkunud seadusi või Kampaania Tingimusi.

27.    Kampaanias osalejatelt kogutud informatsiooni ja isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas Leedu Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse seaduste ning teiste õigusaktidega.

28.    Kampaanias osalemisega kinnitavad Kampaanias osalejad, et nad nõustuvad käesolevate Tingimustega ja et Kampaania korraldaja, Klient ja nende volitatud isikud võivad töödelda nende andmeid Kampaania korraldamise eesmärgil.

28.1.       Kui Kampaanias osaleja registreerib end Kampaanias osalema, siis nõustub Kampaanias osaleja, et tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kogu Kampaaniaperioodi jooksul ning ühe aasta jooksul pärast võitjate väljakuulutamist. Isikuandmed hävitatakse pärast andmete säilitamise perioodi lõppu. Tagastusvormides esitatud andmeid säilitatakse seadusega sätestatud perioodi jooksul.

28.2.       Käesolevate Reeglite kohaselt esitatakse Kampaanias osalejatele järgmised andmed. „Teie esitatud isikuandmeid töötleb Multiplex, UAB, Upės g. 5, Vilnius, ettevõtte registrikood 22885163, SANITEX, UAB, ettevõtte registrikood: 110443493, aadress: Raudondvario pl. 131, LT-47191, Kaunas (edaspidi nii eraldi kui koos ‘Isikuandmete töötleja’) tellimusel, kooskõlas Leedu Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse seaduste ning teiste õigusaktidega, mis reguleerivad selliste andmete töötlemist ja kaitset, ning neid andmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud Leedu Vabariigi ja/või Euroopa Liidu seadustes sätestatud juhtudel.

29.    Te esitate oma isikuandmeid (täisnimi, telefoninumber, aadress, pangakonto number, e-posti aadress) vabatahtlikult ja neid andmeid võib kasutada ainult Kampaania korraldamise eesmärgil. 

30.    Teil on järgmised õigused: teada (olla teavitatud) teie isikuandmete töötlemisest; saada teavet isikuandmete allikate kohta ja selle kohta, milliseid isikuandmeid on kogutud, millisel eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid andmete töötlemise perioodil esitatakse; paluda parandada ja hävitada oma isikuandmeid või peatada oma isikuandmete töötlemine, kui andmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse seaduse sätteid; igal ajal keelduda Kampaanias osalemisest.

31.    Teavet isikuandmete kohta jagab Kampaania korraldaja, kes saab vajaliku teabe Isikuandmete töötlejalt. Kooskõlas õigusaktides sätestatud protseduurireeglitega tuleb elektrooniliselt esitada isikut tõendav dokument, mis võimaldab isiku korrektset identifitseerimist; see tuleb saata e-posti aadressile [email protected]

31.1.       Kampaanias osaleja võib igal ajal võtta ühendust Kampaania korraldajaga e-posti teel aadressil [email protected], ja paluda Kampaanias osalemise registreeringu kustutamist; seejärel kohustub Kampaania korraldaja võtma ühendust Isikuandmete töötlejaga ja korraldama kõik andmete kustutamisega seotud toimingud. Isikuandmete töötleja kohustub hävitama Kampaanias osaleja esitatud andmed viie tööpäeva jooksul. Sellisel juhul jääb Kampaanias osaleja ilma õigusest Kampaanias osaleda.

31.2.       Isikuandmete töötleja kohustub tagama isikuandmete turvalisuse, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid õigusvastase hävitamise ja/või juhusliku muutmise, avaldamise või mistahes muu õigusvastase töötlemise eest. Kõik Isikuandmete töötleja ja/või Kampaania korraldaja ning nende esindajate töötajad kohustuvad kaitsma Kampaanias osalejate isikuandmeid.

 

Lisa nr. 1

Kampaaniatoodete nimekiri

OB pasta ProExp Gum&Enamel Extra Fresh (Super odświeżenie)  75ML

8001090786494

OB pasta ProExp Gum&Enamel Gentle Whitning (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090786654

OB pasta ProExp Gum&Enamel Original (Oryginalna) 75ML

8001090787019

OB pasta ProHel Gum&Enamel ExtFre (Super odświeżenie) 75ML

8001090794413

OB pasta ProHel Gum&Enamel Orig  (Oryginalna) 75ML

8001090794673

OB pasta ProHel Gum&Enamel GenWh (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090803016

OB PROF GUM PRO-PUR GENTLE WHT 75ML CE

8001841182513

OB PROF GUM PRO-PURIF DEEP CLEAN 75ML CE

8001841182476

OB PROF GUM PRO-PUR EXTRA FRESH 75ML CE

8001841182551

OB GUM PURIFY EXTRA FRESH 75ML

8001841182674

OB GUM PURIFY GENTLE WHITENING 75ML CE

8001841182636

OB GUM PURIFY DEEP CLEAN 75ML

8001841182599